Thi công xây dựng công trình thủy điện Đak Mi 3

Mô tả

1. Tên dự án: Thi công xây dựng công trình Thùy điện Đak Mi 3
2. Địa chỉ: Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam
3. Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
4. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO (IDICO-ICC)
5. Giá trị gói thầu: 346,542 tỷ VNĐ
6. Tiến độ thi công: Tháng 02/2015 - 8/2017