Công ty thành viên

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khu công nghiệp IDICO (IDICO-ISC)

Chi nhánh Tổng công ty IDICO - Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 (IDICO-DAK MI 3)

Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Hà Nội (IDICO-Hà Nội)

Ban quản lý các Dự án đầu tư khu công nghiệp IDICO (IDICO-IMB)

Ban quản lý dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO (IDICO-TANPHU)

Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ)

Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO (IDICO-ICC)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP)