HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên