IDICO-MCI đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 00:00


Ngày 30/5/2018, tại trụ sở Công ty, KCN Nhơn Trạch 1 - Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 3.098.625 cổ phần, chiếm 88.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


 IDICO-MCI doan CT chu tri Dai hoi
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại Hội


Đại hội đã thông qua các nội dung chính như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và một số tờ trình, nội dung quan trọng khác.


Đặc biệt, Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận đề ra các giải pháp để phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp như quỹ đất khoảng 32ha và dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng hiện hữu.


IDICO-MCI HĐQT va BKS NK 2018-2023 
HĐQT và BKS IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty IDICO-MCI đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

                                                                   - Tổng công ty IDICO-CTCP -Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: