ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA 03 CÔNG TY THÀNH VIÊN IDICO

Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 00:00


Ngày 27/04/2018, 03 Công ty thành viên thuộc Tổng công ty IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO).

 

Tham dự Đại hội, ngoài sự có mặt của đông đảo cổ đông có quyền biểu quyết, Đại hội còn được vinh dự đón tiếp các Quý vị khách mời và đại diện Lãnh đạo Tổng công ty IDICO.


DHCD IDICO-LINCO
Đoàn chủ tịch IDICO-LINCO chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2018.


Tại Đại hội, trên cơ sở các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về những nội dung quan trọng trong hoạt động của Công ty, các cổ đông tham dự đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung chủ yếu như sau:

      - Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

 

Tên đơn vị

Kết quả SXKD năm 2017

Kế hoạch SXKD năm 2018

Doanh thu (tỷ đồng)

Lợi nhuận (tỷ đồng)

Tỷ lệ chia cổ tức (%)

Doanh thu (tỷ đồng)

Lợi nhuận (tỷ đồng)

Tỷ lệ chia cổ tức (%)

IDICO-CONAC

337,695

26,758

30

345

29

30

IDICO-IDI

584,005

84,904

18

439,411

70

10÷12

IDICO-LINCO

225,105

18,067

12

207,390

19

12

 

- Sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo;

- Và một số nội dung quan trọng khác.

 

IDICOCONAC -bieu_quyet

Các cổ đông biểu quyết tại ĐHĐCĐ IDICO-CONAC.


 IDICO-IDI

Đoàn chủ tịch IDICO-IDI chủ trì Đại hội.

 

- Tổng công ty IDICO - CTCP -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: