TỔNG CÔNG TY IDICO - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 - TIẾNG ANH