BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ TỪ 01/01/2015 ĐẾN 28/2/2018 - TIẾNG ANH