Thông báo về việc chào phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty IDICO