Thông báo về việc chào phí tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty IDICO