Thông báo thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi tên và mẫu dấu Tổng công ty IDICO