Biên bản lấy ý kiến cổ đông về đổi tên Tổng công ty IDICO-CTCP