Điều lệ Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần

Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 02:19


Thực hiện theo quy định pháp luật tại tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 về quy định công bố thông tin. IDICO tiến hành công bố Điều lệ Tổng công ty IDICO công ty cổ phần như sau:


DIEU LE_TCT_IDICO_CTCP


** Nội dung chi tiết Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP **

- Tổng công ty IDICO - CTCP -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: