Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty IDICO - CTCP

Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 07:35

 

Thực hiện theo quy định pháp luật tại tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 về quy định công bố thông tin. IDICO tiến hành công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO thành lập công ty cổ phần như sau:


IDICO -_NQ_DHCD_TL_IDICO_CTCP_1


IDICO -_NQ_DHCD_TL_IDICO_CTCP_2


IDICO -_NQ_DHCD_TL_IDICO_CTCP_3


- Tổng công ty IDICO - CTCP-Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: