IDICO -Thông báo mời họp tham dự Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty IDICO - CTCP