I. Đơn vị hạch toán phụ thuộc:

             1. Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Hà Nội (IDICO-HA NOI)

             2. Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Miền Đông (IDICO-IEB)

             3. Chi nhánh Tổng công ty IDICO - Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 (IDICO-DAK MI 3)

         II. Công ty con IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ:    

             1. Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ)

             2. Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO (IDICO-ICC)

         III. Công ty con IDICO nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên:   

             1. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

             2Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO)

             3. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO)

             4. Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP)

             5. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON)

             6. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

             7. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10)


         IV. Công ty liên kết IDICO nắm giữ < 50% vốn điều lệ:    

           IV.1. Công ty liên kết IDICO nắm giữ từ >=36% đến < 50% vốn điều lệ:

             1. Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)

             2. Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế võ IDICO (IDICO-QUEVO)

             3. Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC)

           IV.2. Công ty liên kết IDICO nắm giữ từ >=26% đến < 36% vốn điều lệ:  

             1. Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

             2. Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

          IV.3. Công ty IDICO nắm giữ <26% vốn điều lệ:

             1. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)

             2. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (VINA UIC JSC)

             3. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO

             4. Trường Đại học Công nghiệp Vinh

             5. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO)

             6. Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

             7. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

             8. Công ty cổ phần Bất động sản VNT-IDICO