• Năm 2000: Thành lập Tổng công ty

IDICO được thành lập tại Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 6/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nòng cốt để thành lập IDICO là Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Công ty Xây dựng dầu khí, Công ty Xây dựng Miền Tây là các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam.

IDICO được thành lập nhằm tập trung, tích tụ các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý, thiết bị… để đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; đầu tư phát triển các dự án giao thông, thủy lợi, thuỷ điện, sản xuất công nghiệp và phát triển nhà… Trong đó, đặc thù chính của Tổng công ty là đầu tư phát triển các khu công nghiệp. 

  • Năm 2006: Chuyển mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Công ty Con

IDICO chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực và sự chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, qua đó năng lực cạnh tranh và thương hiệu IDICO ngày càng được nâng cao, đặc biệt là qua việc triển khai các dự án đầu tư khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây lắp, tư vấn thiết kế…

lichsu

  • Năm 2010 - Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH một thành viên

Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  • Năm 2011 - Cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung.

Tháng 6/2011, COSEVCO đã thực hiện thành công đấu giá cổ phần chào bán lần đầu và Công ty cổ phần - Tổng công ty Miền Trung đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 05/7/2011. Công ty cổ phần có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó IDICO nắm giữ 44,89%. Việc Cổ phần hóa COSEVCO đã tạo thuận lợi cho việc lưu động vốn nhà nước giữa các doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau, thông qua thị trường vốn, làm tăng hiệu quả vốn trong sản xuất - kinh doanh. Đối với người lao động, cổ phần hóa tạo điều kiện cho họ trở thành cổ đông, tăng thêm lợi ích thông qua vốn đầu tư.

  • Thời điểm hiện nay - 2018

Tại thời điểm thành lập, IDICO có 8 doanh nghiệp trực thuộc. Đến nay, IDICO có hệ thống các doanh nghiệp gồm 5 đơn vị trực thuộc, 10 Công ty con (2 Công ty IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ, 8 Công ty IDICO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ) và 18 Công ty liên kết. Hệ thống doanh nghiệp thuộc IDICO hoạt động rộng khắp trên cả nước, có bề dày kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực thi công xây lắp. Mỗi một đơn vị trực thuộc IDICO có một thế mạnh riêng.


Để nâng cao năng lực và phát triển bền vững doanh nghiệp cũng như tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với vai trò của một Tập đoàn kinh tế để thực hiện thành công định hướng của Chính phủ, IDICO đã và đang không ngừng kiện toàn, sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp, tích cực tham gia đầu tư phát triển các dự án, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên các tất cả lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.