IDICO - Thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty