BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ ĐÃ KIỂM TOÁN TỪ 01/01/2015 ĐẾN 28/2/2018

Wednesday, 04 July 2018 00:00


Tổng công ty IDICO - CTCP tiến hành công bố Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ từ 01/01/2015 đến 28/2/2018 như sau:


Deloitte-kiem toan IDICO

 

** Báo cáo tài chính Công ty Mẹ đã kiểm toán từ 01/01/2015 đến 28/2/2018 **

 

- Phòng Tài Chính Kế Toán - Tổng công ty IDICO - CTCP -

 


Newer news items:
Older news items: