Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP về việc thay đổi và chỉnh sửa tên