IDICO công bố Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính năm 2017

Friday, 30 March 2018 03:12


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - CTCP (IDICO) tiến hành công bố Báo cáo tài chính doanh nghiệp kết thúc năm tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:


BCTC KetThuc_nam_2017


** Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính kết thúc năm Tài chính 31/12/2017 **

- Phòng Tài chính kế toán IDICO -Newer news items:
Older news items: