BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP NĂM 2017

Wednesday, 14 March 2018 09:22


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) - CTCP tiến hành công bố Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:


kq SXKD_2017


** Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2017 **

- Phòng Tài chính kế toán IDICO - CTCP -Newer news items:
Older news items: