THÔNG TIN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY IDICO

Tuesday, 13 February 2018 00:29


Để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty IDICO - CTCP sẽ được tổ chức vào ngày 24/2/2018 theo Thông báo mời họp ngày 12/2/2018, các tài liệu của Đại hội đã được chuẩn bị trong danh mục dưới đây. Quý cổ đông vui lòng bấm vào liên kết Tài liệu đi kèm” để tải về các tài liệu chi tiết nhằm nghiên cứu đầy đủ trước khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

 

STT

Tên tài liệu

1

Chương trình làm việc ĐHĐCĐ - Tài liệu đi kèm

2

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ - Tài liệu đi kèm

3

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ - Tài liệu đi kèm

4

Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ - Tài liệu đi kèm

5

Thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS - Tài liệu đi kèm

6

Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS - Tài liệu đi kèm

7

Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS - Tài liệu đi kèm

8

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ - Tài liệu đi kèm

9

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Tài liệu đi kèm

10

Tờ trình thông qua Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP - Tài liệu đi kèm

11

Tờ trình kế hoạch SXKD giai đoạn 03 năm (2018 - 2020)- Tài liệu đi kèm

12

Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Tài liệu đi kèm

13

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 - Tài liệu đi kèm

14

Tờ trình bầu HĐQT, BKS -Tài liệu đi kèm


Tờ trình thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty IDICO Gđ 2016-2020 - Tài liệu đi kèm
- Tổng công ty IDICO -


Newer news items:
Older news items: