Bộ Xây dựng thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của IDICO

Monday, 12 February 2018 08:05

 

Ngày 12/2/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 315/BXD-QLDN thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của IDICO với nội dung chi tiết như sau:


315


315-2


Phu Luc

 

- Tổng công ty IDICO - 


Newer news items:
Older news items: