IDICO - công bố thông tin tài chính công ty Mẹ Quý II năm 2017

Thursday, 24 August 2017 07:36


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp quý 2 năm 2017 như sau:


IDICO-ket qua_hoat_dong_SXKD_quy_2.2017


** Thông tin chi tiết **

- Phòng tài chính kế toán IDICO -Newer news items:
Older news items: