IDICO - SHP tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Monday, 23 April 2018 00:00


Ngày 21/4/2018, tại trụ sở Công ty, địa chỉ thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 39.390.843 cổ phần, chiếm 87,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Doan CT_chu_tri_dai_hoi_IDICO-SHP

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại Hội


Đại hội đã thông qua các nội dung chính như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành; Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và một số tờ trình, nội dung quan trọng khác.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt đời sống cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

Đặc biệt trong năm 2017, IDICO-SHP đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với sản lượng điện năng vượt 175% so với kế hoạch đề ra, trong đó tổng doanh thu đạt 261,709 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 74,096 tỷ đồng (tăng 184% so với kế hoạch), với kết quả này Đại hội quyết định mức chia cổ tức năm 2017 là 15% (tăng 200% so với kế hoạch). Đại hội đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu doanh thu 208 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 47 tỷ đồng và mức chia cổ tức ≥ 9%.  

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó bầu bổ sung ông Quách Vĩnh Bình vào HĐQT và ông Bùi Tiến Dũng vào Ban Kiểm soát Công ty.


IDICO-SHP HDQT-BKS_NK_2017-2022

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp.

- Tổng công ty IDICO - CTCP -


Newer news items:
Older news items: