IDICO - triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Friday, 02 February 2018 03:16


Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xu hướng bảo hộ vẫn tăng. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với doanh nghiệp.


Từ tình hình trên, IDICO đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:


KH SXKD_2018


Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 đòi hỏi IDICO phải thống nhất hành động với quyết tâm cao và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung triển khai  tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu Tổng công ty IDICO - Công ty cổ phần và đưa Tổng công ty đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần trong đầu tháng 3/2018;


- Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh;


- Ưu tiên vốn tập trung thực hiện các công trình trọng điểm như: các dự án Khu công nghiệp, Nhà ở, Giao thông có tính khả thi cao về hiệu quả đầu tư.


Từ những yêu cầu trên, để hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2018, đòi hỏi sự nổ lực vượt bậc và đoàn kết của tập CBCNV toàn Tổng công ty phấn đấu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.


**  Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo Công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 đã trình bày tại Hội nghị tổng kết Kế hoạch SXKD 2017 ngày 25/1/2018 **

- Tổng công ty IDICO -Newer news items:
Older news items: