CONTACT OFFICE INVESTMENT IDICO

Add: 151ter Nguyen Đinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh city
Tel: (+84.8) 38438883   Fax (+84.8) 39312705 
Email: headoffice@idico.com.vn

 

Cong ty_IDICO-MCI

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

tại KCN Nhơn Trạch I - Đồng Nai. Ảnh: IDICO-MCI.